Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 16 juni 2016.