Mål T-168/15: Tribunalens beslut av den 11 maj 2016 – Grekland mot kommissionen (FEADER — Den angripna rättsakten har återkallats — Anledning saknas att döma i saken)