Υπόθεση T-13/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 – Crédit mutuel Arkéa κατά EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Crédit Mutuel – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Περιγραφικός χαρακτήρας – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα διά της χρήσεως – Αντίθετη προσφυγή – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', και παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Άρθρο 59, παράγραφος 1, στοιχείο α', και παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001»)