Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1327 av den 1 augusti 2016 om beviljande av Europeiska unionens erkännande av det indiska fartygsregistret enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg [delgivet med nr C(2016) 4895] (Text av betydelse för EES)$