Mål T-296/15: Tribunalens beslut av den 16 februari 2016 – Industrias Químicas del Vallés mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Växtskyddsmedel — Genomförandeförordning (EU) 2015/408 — Upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution — Upptagande av metalaxyl i förteckningen — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Regleringsakt som medför genomförandeåtgärder — Avvisning)