Mål C-84/16 P: Överklagande ingett den 12 februari 2016 av Continental Reifen Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 8 december 2015 i mål T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet