2011/396/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 4 juli 2011 om godkännande av ett laboratorium i Japan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet [delgivet med nr K(2011) 4595] Text av betydelse för EES