Skriftlig fråga E-2004/10 från Frieda Brepoels (Verts/ALE) till kommissionen. Uppföljning av den skriftliga förklaringen P5_TA(2004)0277