Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet på grundval av artikel 17.5 i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Inbjudan att lämna anbud avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt i Norge