Kommissionens beslut av den 30 maj 2002 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet hos delsystemet Energiförsörjning i det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighetståg som avses i artikel 6.1 i direktiv 96/48/EG [delgivet med nr K(2002) 1949] (Text av betydelse för EES) (2002/733/EG)