2010/278/: Rådets beslut av den 10 maj 2010 om utnämning av en tysk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén