Rådets genomförandeförordning (EU) nr 467/2010 av den 25 maj 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina, vilken utvidgats till att även omfatta import av kisel som avsänts från Republiken Korea, oavsett om denna import deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Korea eller ej, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 och en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009