Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/166 av den 8 februari 2016 om fastställande av särskilda villkor för import av livsmedel som innehåller eller består av betelblad (Piper Betle) från Indien och om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 (Text av betydelse för EES)