Εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2016/166 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα betel («Piper betle») από την Ινδία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)