Rådets beslut (EU) 2016/551 av den 23 mars 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom den gemensamma kommittén för återtagande angående ett beslut av den gemensamma kommittén för återtagande om genomförandebestämmelser för tillämpning av artiklarna 4 och 6 i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd från och med den 1 juni 2016