Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 10 mars 2016.