Domstolens dom (plenum) av den 27 november 2012 Domstolens dom (plenum) av den 27 november 2012.#Thomas Pringle mot Governement of Ireland m.fl.#Begäran om förhandsavgörande från Supreme Court.#Stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta – Beslut 2011/199/EU – Ändring av artikel 136 FEUF – Giltighet – Artikel 48.6 FEU – Förenklat ändringsförfarande – ESM-fördraget – Ekonomisk och monetär politik – Medlemsstaternas befogenhet.#Mål C‑370/12.