Vec C-267/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. marca 2016 – Buzzi Unicem SpA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Trh s cementom a výrobkami súvisiacimi s cementom — Správne konanie — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 18 ods. 1 a 3 — Rozhodnutie o žiadosti o informácie — Odôvodnenie — Spresnenie žiadosti)