Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft Danmark) Europaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft från Danmark) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))#BILAGA