2011/11/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 27 december 2010 om överföring av konfidentiella uppgifter enligt den gemensamma ramen för företagsregister för statistiska ändamål (ECB/2010/33)