Vec T-111/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. februára 2021 – Boshab/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté vzhľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike – Zmrazenie finančných prostriedkov – Ponechanie mena žalobcu na zoznamoch dotknutých osôb – Povinnosť odôvodnenia – Právo byť vypočutý – Dôkaz o dôvodnosti zápisu a ponechania na zoznamoch – Zjavne nesprávne posúdenie – Pretrvávanie skutkových a právnych okolností, ktoré viedli k prijatiu reštriktívnych opatrení – Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života – Právo vlastniť majetok – Prezumpcia neviny – Proporcionalita – Námietka protiprávnosti“)