Podkomitet II ds. swobodnego przepływu kapitału i usług – Grupa robocza ds. usług finansowych – Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych zgodnie z art. 47 dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych