Подкомитет II относно свободното движение на капитали и услуги — Работна група по финансови услуги — Представяне с бележки на регулираните пазари в съответствие с член 47 от Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти