Mål C-154/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 7 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Direktiv 2002/22/EG — Elektronisk kommunikation — Nät och tjänster — Artiklarna 3.2 och 8.2 — Utseende av företag som fullgöra skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster)