Регламент (ЕС) 2016/1013 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (Текст от значение за ЕИП)