Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 43/2011 av den 1 april 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet