Rådets förordning (EG) nr 1138/98 av den 28 maj 1998 om ändring av bilagorna II och III till förordning (EG) nr 519/94 om gemenskapsregler för import från vissa länder