Mål T-267/11: Tribunalens dom av den 19 september 2012 — Video Research USA mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Gemenskapsfigurmärket VR — Ingen begäran om förnyelse av varumärkesregistreringen har getts in — Avförande av varumärket ur registret vid registreringsperiodens utgång — Ansökan om återställande av försutten tid — Artikel 81 i förordning (EG) nr 207/2009)