Mål T-192/04: Förstainstansrättens dom av den 11 juli 2007 – Flex Equipos de Descanso mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LURA-FLEX – Äldre nationella figurmärken innehållande ordet flex – För sent inlämnande till invändningsenheten av översättningar av handlingar som åberopats till styrkande av att de äldre varumärkena är kända – Överklagandenämndens skyldighet att pröva behovet av att beakta de översatta handlingarna)