Mål C-335/15: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 14 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Maria Cristina Elisabetta Ornano mot Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Artikel 119 i EG-fördraget (nu artikel 141 EG) — Direktiv 75/117/EEG — Lika lön för kvinnor och män — Artikel 1 — Direktiv 92/85/EEG — Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar — Artikel 11 led 2 b och artikel 11 led 3 — Nationell lagstiftning som föreskriver en särskild ersättning till ordinarie domare för vissa arbetsuppgifter som de utför inom ramen för sin tjänsteutövning — Rätt till sådan ersättning föreligger inte för en ordinarie domare vid obligatorisk mammaledighet som togs ut före den 1 januari 2005)