Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna