Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 14 april 2016.