Sprawa C-434/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 4 sierpnia 2016 r. – Peter Nowak/Data Protection Commissioner