Υπόθεση C-434/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supreme Court (Ιρλανδία) στις 4 Αυγούστου 2016 — Peter Nowak κατά Data Protection Commissioner