Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG(Omarbetning)