Vec C-50/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Koninie (Poľsko) 28. januára 2016 – Halina Grodecka przy udziale Józefa Konieczki i in.