Mål C-46/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Central Administrativo Sul – Portugal) – Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA mot AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 48.2 a ii andra strecksatsen — De ekonomiska aktörernas tekniska kapacitet — Direkt effekt — Bevismedel — Det inbördes förhållandet mellan intyg från en privat köpare och en ensidig försäkran från den ekonomiska aktören — Proportionalitetsprincipen — Förbjudet att införa väsentliga ändringar i föreskrivna bevismedel)