Rättelse till meddelande från Eftas övervakningsmyndighet enligt artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Erbjudande att delta i ett anbudsförfarande för bedrivande av regelbunden lufttrafik på grundval av allmän trafikplikt i Norge ( EUT C 168 av den 14.6.2012 )