Sprawa C-73/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-635/18, Industrial Química del Nalón SA/Komisja, wniesione w dniu 3 lutego 2021 r. przez Química del Nalón SA, dawniej Industrial Química del Nalón SA