Mål C-244/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 26 maj 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Beskattning — Fri rörlighet för kapital — Artikel 63 FEUF — Artikel 40 i EES-avtalet — Arvsskatt — Medlemsstats lagstiftning som föreskriver ett undantag avseende arvsskatt för den huvudsakliga bostaden under förutsättning att arvtagaren är stadigvarande bosatt i medlemsstaten — Restriktion — Motivering)