Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/391 z 20. septembra 2019 o opatrení SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN) vykonanom Nemeckom pre podnik Hochschul-Informations-System GmbH [oznámené pod číslom C(2019) 6836] (Iba nemecké znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)