Решение (ЕС) 2020/391 на Комисията от 20 септември 2019 година относно мярка SA.34402 - 2015/C (ex 2015/NN), приведена в действие от Германия в полза на Hochschul-Informations-System GmbH (нотифицирано под номер С(2019) 6836) (само текстът на немски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)