Sag T-355/14: Rettens kendelse af 1. december 2016 — STC mod Kommissionen (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — opførelse af et gasturbineanlæg til kombineret kraft/varme/kulde-produktion og hermed forbundet vedligeholdelse — afvisning af en tilbudsgivers bud — tilbagekaldelse af den anfægtede retsakt — ufornødent at træffe afgørelse)