2012/824/EU, Euratom: Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2012 om ändring av beslut 90/176/Euratom, EEG om bemyndigande för Frankrike att inte ta hänsyn till vissa kategorier av transaktioner och att använda vissa ungefärliga uppskattningar vid beräkning av underlaget för egna medel från mervärdesskatt [delgivet med nr C(2012) 9572]