Υπόθεση C-263/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Ιουνίου 2016 — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσφυγή ακυρώσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) — Απόφαση 2014/198/ΚΕΠΠΑ — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας για τους όρους της μεταγωγής των υπόπτων πειρατείας και των συναφών κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από τη ναυτική δύναμη υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας — Επιλογή της νομικής βάσεως — Υποχρέωση άμεσης και πλήρους ενημερώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγματεύσεως και συνάψεως των διεθνών συμφωνιών — Διατήρηση των αποτελεσμάτων της αποφάσεως σε περίπτωση ακυρώσεως)