Terezakis mot kommissionen TITJUR Tribunalens beslut (Sjätte avdelningen) av den 12 januari 2011. # Ioannis Terezakis mot Europeiska kommissionen. # Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Delvis avslag på ansökan om tillgång till handlingar - Den angripna rättsakten ersätts under förfarandets gång - Yrkandena anpassas inte - Anledning saknas att döma i saken. # Mål T-411/09.