Predmet T-625/20: Tužba podnesena 5. listopada 2020. – Les Mousquetaires i ITM Entreprises/Komisija