Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1256 (2020. gada 7. septembris), ar ko attiecībā uz dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju ievešanu no Malaizijas Savienībā groza Īstenošanas regulas (ES) 2018/659 I pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)