Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2012 om utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))