Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. w odniesieniu do pewnych szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))